دینوکاپ

نام عمومی: دینوکاپ

نام تجاری: کاراتان FN-57- (Karatane-FN-57) و کاراتان LC- (Karatane-LC)

کلاس:  Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون:  %18/25  WP    و  %35   EC

نحوه ی تأثیر: مانع تولید ATP می شود.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب- هلو-شلیل-انگور-توتون-گل آذین انبه

سفیدک پودری

1 در هزار WP

یونجه-اسپرس

سفیدک پودری

0/5-1 در هزار WP

جالیز

سفیدک پودری

1-2 کیلوگرم در هکتار WP

چغندرقند

سفیدک پودری

1 کیلوگرم در هکتار WP

سیب-هلو-شلیل

سفیدک پودری

1 در هزار EC

رز

سفیدک پودری

0/5-1 در هزار EC

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.