دیکلوفوپ متیل

نام عمومی: دیکلوفوپ متیل

نام تجاری: ایلوکسان (Iloxan)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %36  EC

نحوه ی اثر: سبب تخریب غشاء سلول شده و کاهش دهنده کروفیل و بازدارنده فتوسنتز، ACCase و فعالیت مریستم ها می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز باریک برگ در گندم و جو  (2/5 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است