دی کلرووس (ددوپ)

نام عمومی: دی کلرووس

نام تجاری: ددوپ (DDVP)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 5٪  EC

نحوه تأثیر: حشره کشی از گروه ارگانوفسفره است که از طریق تماسی گوارشی، تدخینی و نفوذی اثر می گذارد.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

 

 

 شته،تریپس،سفید بالک

سبزیجات

۰/۵-۲ لیتردرهزار لیتر آب

درختان میوه

2 تا 1 لیتر درهزار لیتر آب

چایکاری وصیفی جات

۱ تا ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب

سبزیکاری

2 تا 1/5 لیتر درهزار لیتر آب

گلخانه ها

برای هر ۱۰۰ متر مکعب ۸ میلی لیتر

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.