فیپرونیل (رجنت)

نام عمومی:  فیپرونیل
نام تجاری: رجنت (Regent)
فرمولاسیون:  %0.2    G
نحوه تأثیر: حشره کش و کنه کش تماسی، گوارشی نسبتا سیستمیک از گروه فنیل پیرازول که باعث اختلال روی گیرنده های گابا در سیستم عصبی می شود. برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی خطرناک است.

میزان و موارد مصرف در ایران

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

  مزارع باغات و ساختمان    موریانه ها

 40 کیلوگرم در هکتار

  برنج

  کرم ساقه خوار

 20 کیلوگرم در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.