روغن امولسیون شونده

نام عمومی: روغن امولسیون شونده

نام تجاری: ولک (Volk)

کلاس: Insecticide  (حشره کش) Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون: %100  EC  و 90% – %83 – %80  L

نحوه ی اثر: با ایجاد پوشش بر روی سطح تخم باعث بسته شدن روزنه های تنفسی و در نتیجه مرگ حشره می شود.

موارد مصرف در ایران: شپشک ها و بعضی از کنه ها (مبارزه پیش بهاره، بهاره و تابستانه محلول پاشی %1/5 همراه با بعضی از حشره کش ها)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.