زینب

نام عمومی: زینب

نام تجاری: دیتان زد (Dithan Z-78)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %80WP   

نحوه تأثیر: بسیاری از آنزیم ها از جمله آنزیم های تنفسی را از کار می اندازد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گردو

آنتراکنوز

1-2 در هزار

انگور-چغندرقند-توتون

سفیدک داخلی

3 در هزار

باقلا

لکه شکلاتی

2 در هزار

مرکبات

کنه نقره ای

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.