سادین 21

گوجه فرنگی سادین ۲۱ از شرکت انزازادن هلند

از نظر کلی شباهت به سادین ۹۶ دارد ولی کاملا زودرس و با مقاومتها وحساسیت کم به بیماریهائی چون: TSWV,PM, N, TY,F۰-۱می باشد