سادین 96

گوجه فرنگی سادین ۹۶

رقمی دترمینیت وشکل میوه گرد و میوه آن حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ گرم وزن دارد

دارای رنگ قرمز بسیار خوشرنگ و مناسب کشت زمستانه با کمی دیررسی نسبت به سادین ۹۵

 و همچنین دارای مقاومتهای مشابه یعنی TYLCVLtVa  Vd  F0,۱  Mo Mi  Mj