سایپرمترین

نام عمومی: سایپرمترین

نام تجاری: ریپکورد (Ripcord)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون : EC  40%

نحوه تأثیر: حشره کش پایروتیروئیدی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی که اثر القایی قابل توجهی در سطح گیاهان سمپاشی شده دارد .

میزان و موارد مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

کرم سیب

1 لیتر در هزار لیتر آب

گلابی

پسیل گلابی

1 لیتر در هزار لیتر آب

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.