سایپرکونازول+پروپیکونازول (آرته آ)

نام عمومی: سایپرکونازول+پروپیکونازول

نام تجاری: آرته آ (Artea)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: %33  EC

نحوه ی تأثیر: از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

موارد مصرف در ایران: زنگ گندم (0/3 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.