سمسور

طالبی سمسور ارگون
رقمی است زودرس و که از اندازه میوه یکنواخت برخوردار است