*سوپرست

واریته نسبتا زودرس و بسیار پربار

بدون ریزش گل و میوه

میوه سفت و کاسبرگ بسیار زیبا

مقاوم به TYLCV

جهت حفظ پوشش بوته نیاز به تغذیه مناسب در اوایل دوره رشد دارد.