سوپر استرین بی هیبرید

گوجه فرنگی سوپر استرین بی هیبرید یونی ژن

رقمی است تکامل یافته ۶۱۰۸ یونی ژن  با میوه ای در حد ۱۴۰ گرم، سفت ، قرمز خوش رنگ و متحمل به گرما و

PM,F۰-1,V