سوپر استرین بی

سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)
رقمی است متوسط رس
بوته ای نسبتاً قوی داشته که میوه را از آفتاب سوختگی حفظ می نماید
میوه بلوکی در وزن 160-140 گرم