سوپر اوریانا

سوپر اوربانا یونی ژن

متوسط تا دیررس

دارای بوته بسیار پر رشدکه نباید بیش از ۲۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ بوته درهکتارکشت شود

میوه آن بلوکی به وزن ۱۵۰-۱۳۰ گرم

دارای میوه سفت و قابل حمل و نقل

برداشت میوه بدلیل سستی دم گل با بخشی از آن جدا می شود

در اکثر مناطق کشور با استقبال کشاورزان مواجه شده است.