سوپرA یونی ژن

گوجه فرنگی سوپر A  یونی ژن

رقم هیبرید دو منظوره می باشد

نسبتا زودرس و ۶۵ روزبعد از نشاء میوه آماده برداشت می شود

وزن میوه حدود۱۲۰- ۹۰ گرم است

دارای بریکس۵.۳ و PH  ۴.۳ می باشد

بسیار خوشرنگ

مقاوم  و ASc و N و VFFمی باشد .