سینا

خیار سینا RS ۲۴۱۸۹ F۱

فصل کشت:مناسب کشت در فصول مختلف به خصوص کشت زمستانه در مناطق جنوبی کشور می باشد

مشخصات:

طول میوه ۱۹-۱۸ سانتیمتر،قطر میوه ۳ سانتیمتر،متحمل به سرما، دارای بوته قوی با شاخه های فرعی مناسب

متحمل در مقابل بیماری سفیدک نهان و حساسیت کم نسبت به بیماریهای قارچی برگی همچون سفیدک آشکار

رنگ میوه سبز تیره یکنواخت با شیارهای کم، دارای گلهای آلترناتیو و در شرایط مناسب تا ۳ گل در هر بند

دارای رشد مجدد (Re growth) بسیار خوب و غیر قابل رقابت از سوی سایر ارقام موجود در بازار