شرکت انزازادن
بادمجان

بادمجان این محصول نیاز به ماد غذائی کاملی در دوره طولانی رشد خود دارد، بنابراین خاک غنی از مواد مغذیه برای کشت آن در نظر باید گرفت، و از مصرف کودهای یرکغافل نگردید. تغییر رنگ پوست بادمجان در هوای گرم و بدلیل استرس ممکن است و حتی ممکن است باعث تلخی گردد. گیاهان خانواده بادمجانیان ( Solanaceae) نسبت به حشراتی مانند کنه و مینوز حساسیت زیادی دارند و برای کسب محصول کافی در این مورد باید دقت داشت برداشت این محصول قبل از رسیدن فیزیولوژیکی آن انجام می شود، در غیر این صورت بافت داخلی آن سخت و بذور داخل آن چوبی و غیر قابل مصرف می گردد