شرکت یونی ژن بادمجان

بادمجان
بادمجان این محصول نیاز به ماد غذائی کاملی در دوره طولانی رشد خود دارد، بنابراین خاک غنی از مواد مغذیه برای کشت آن در نظر باید گرفت، و از مصرف کودهای یرکغافل نگردید. تغییر رنگ پوست بادمجان در هوای گرم و بدلیل استرس ممکن است و حتی ممکن است باعث تلخی گردد. گیاهان خانواده بادمجانیان ( Solanaceae) نسبت به حشراتی مانند کنه و مینوز حساسیت زیادی دارند و برای کسب محصول کافی در این مورد باید دقت داشت برداشت این محصول قبل از رسیدن فیزیولوژیکی آن انجام می شود، در غیر این صورت بافت داخلی آن سخت و بذور داخل آن چوبی و غیر قابل مصرف می گردد.

destan

بادمجان قلمی

sylindrical

بادمجان دلمه