شلغم پرپل تاپ وایت گلوپ یونی ژن

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب (Purple Top White Globe) یونی ژن

متوسط رس – شکل محصول تولیدی گرد – بوته با شاخ و برگ کوتاه – رنگ محصول سفید متمایل به بنفش