فادیا

فادیا Fadia F۱

فصل کشت: بهاره – تابستانه

محل کشت: گلخانه های بلند

مشخصات :

طول: ۲۰-۱۶ سانتیمتر

قطر: ۵/۳ سانتیمتر

رنگ: سبز خوش رنگ

شکل: سیلندری دنده دار

کیفیت: بسیار عالی

۴-۳ گل در هر بند

زمان شروع باردهی۴۰ روز بعد از کاشت

سیستم ریشه قوی

مقاوم به بیماری scab و حساسیت کم به سفیدک آشکار و موزائیک خیار و زرد شدن رگبرگها( Yellowing vein virus)

نکته: رقم اصلاح شده آن به نام کاترینا با گلهای کمتر و کیفیت بهتر اخیرا به بازار عرضه شده است