فارگو بیجو

فارگو (Fargo) بیجو
رقمی هیبرید متوسط تا دیررس، 90 روزه و با طبقی بزرگ و سفت و بوته ای با برگهای بزرگ بالارونده که گل را پوشش می دهد. تراکم آن 25 هزار بوته در هکتار است