فلفل دلمه بنفش ماوراس

ماوراس

بوته ای پررشد با پوشش کافی

عرض و طول میوه۷۰ در ۹۰ میلی متر و با دیواره های ضخیم

رنگ نهائی بنفش

مقاوم به موزائیک توتون