فلفل دلمه زرد کادیا

کادیا

بوته ای فشرده با پوشش بسیار عالی میوه ها

طول و عرض میوه ۹۰ در ۹۰ میلی متر با دیواره جانبی ضخیم

و نهایتاً زرد رنگ  می شود

مقاوم به TMo,1,۲ و حساسیت کم به PVY 0,۱

مناسب کشت زمستانه در مناطق نیمه گرمسیری