فلفل دلمه قرمز ماراتوس

ماراتوس

مناسب کشت هوای آزاد و در ابعاد ۸۰ در ۸۰ میلی متر و بوته پر رشد و مقاوم به TM۰-۲