*فلفل زرد تورمس

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی قوی-پوشش بسیارخوب-میان رس- تحمل نسبتاً خوب به سفیدک پودری- مناسب کشت پایزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت زمستانه در گلخانه های سایرمناطق کشور