*فلفل زرد شانگهای

رقم گلخانه ای-دارای رشد رویشی متوسط-پوشش خوب-زودرس- تحمل نسبتاً خوب به سفیدک پودری-مناسب کشت پایزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت بهاره و تابستانه در گلخانه های سایرمناطق کشور