*فلفل سبز ویزارد

رقمی مخصوص هوای آزاد- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش خوب- زودرس- ارتفاع بوته کوتاه- مناسب کشت بهاره و پاییزه در هوای آزاد مناطق مرکزی و جنوبی کشور