*فلفل سبز پلاتو

رقمی مخصوص هوای آزاد- دارای رشد رویشی قوی-پوشش خوب- میان رس- مناسب کشت بهاره فضای باز با قابلیت تشکیل میوه-چهارلوب کشیده-مناسب صادرات