*فلفل سبز پی-ای-پی 02066

رقمی دو منظوره ( گلخانه و فضای باز )- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش متوسط- میان رس- مناسب کشت زمستانه و بهاره در گلخانه و فضای باز مناطق مختلف کشور