*فلفل سبز PS09979325

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش خوب- بسیارزودرس- مناسب کشت زمستانه در گلخانه ها و مزارع نقاط مختلف کشور با قابلیت تشکیل میوه- چهارلوب بلوکی با رنگ سبز تیره براق