*فلفل سبز PS9927141

رقمی دو منظوره ( گلخانه و فضای باز ) ، دارای رشد رویشی قوی-پوشش متوسط-میان رس-مناسب کشت پاییزه در گلخانه ها و مزارع جنوب کشور و کشت اواسط-اواخر تابستان در گلخانه های سایر مناطق کشور- قابلیت تشکیل میوه در ماه های سرد سال