*فلفل سبز PS9928302

رقمی دو منظوره ( گلخانه و فضای باز )- دارای رشد رویشی قوی-پوشش بسیارخوب-میان رس- مناسب کشت پاییزه در گلخانه ها و مزارع جنوب و کشت بهاره فضای باز در سایر مناطق کشور با قابلیت تشکیل میوه-چهارلوب سنگین با رنگ سبز تیره براق- بسیار بازارپسند