*فلفل قرمز دارسنا

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی قوی-پوشش بسیارخوب-میان رس- مناسب کشت پاییزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت زمستانه در گلخانه های سایر مناطق کشور