*فلفل قرمز لورکا

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش بسیارخوب-بسیار زودرس-قابلیت تشکیل میوه در ماه های گرم و سرد سال-مناسب کشت پاییزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت زمستانه و بهاره در گلخانه های سایر مناطق کشور