*فلفل قرمز SV1204

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی قوی-پوشش متوسط- میان رس- تحمل نسبتاً خوب به سفیدک پودری- مناسب کشت پاییزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت زمستانه در گلخانه های سایرمناطق کشور