*فلفل لیمویی روشن مارادونا

رقم گلخانه ای-دارای رشد رویشی متوسط-پوشش متوسط-زودرس-مناسب کشت زمستانه در گلخانه های مناطق مختلف کشور-بسیار پربار با قابلیت تشکیل میوه در ماه های گرم سال