*فلفل نارنجی پارامو

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش بسیارخوب- میان رس-تحمل نسبتاً خوب به سفیدک پودری- مناسب کشت درتمام فصول در گلخانه های مناطق مختلف کشور با قابلیت تشکیل میوه در ماه های گرم و سرد سال