فلوفنوکسورون (کاسکاد)

نام عمومی: فلوفنوکسورون

نام تجاری: کاسکاد (Cascade)

کلاس:Insecticide  (حشره کش) Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون: %5  DC

نحوه ی تأثیر: در سنتز کیتین و پوست اندازی اختلال ایجاد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

پسته

پسیل

0/5 در هزار

درختان سیب

کنه قرمز اروپایی

1/5 در هزار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.