فنازاکوئین

نام عمومی: فنازاکوئین

نام تجاری: پراید (Pride)

فرمولاسیون: %20  SC

نحوه ی اثر: کنه کشی تماسی مهارکننده متابولیسم و ممانعت کننده از تفریخ تخم می باشد.

موارد مصرف در ایران: کنه قرمز اروپایی در درختان سیب (0/5 در هزار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف می باشد.