فنوترین

نام عمومی: فنوترین

نام تجاری: سومیترین (Sumithrin)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون :  1%   A ، اسپری حشره کش

نحوه تأثیر: حشره ‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی، با اثر ضربه ای.

موارد مصرف: آفات بهداشتی مثل کنه‌ها و پشه‌ها، Pediculus humanus ، شپش انسان (Calicidae)، مگس خانگی، کک‌ها و Lectularius

به صورت قوطی‌های تحت فشار (اسپری) خانگی برای کنترل آفات خانگی استفاده می‌شود.