فنوکساپروپ پی اتیل+مفن پایردی اتیل

نام عمومی: فنوکساپروپ پی اتیل+مفن پایردی اتیل

نام تجاری: پوماسوپر (Puma super)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %75   EW

نحوه ی اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) و فوپ ها (AOPPs) است.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز باریک برگ در مزارع گندم و جو (1- 0/8 لیتر در هکتار در مرحله ی پنجه زنی گندم ویا مرحله 1 تا 2 برگی تاتشکیل گره دوم در علف های هرز)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است