فنیتروتیون

نام عمومی: فنیتروتیون

نام تجاری: سومیتیون (Sumithion)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: EC  50% و WP و TC

نحوه تأثیر: حشره کشی غیرسیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه ارگانو فسفره است.

مقدار مصرف

نوع آفت

نام محصول 

1.2 لیتر در هکتار

سن گندم

گندم

1.5 لیتر در هکتار

کرم ساقه خوار برنج

برنج

1.5 لیتر در هکتار

سوسک سر شاخه خوار

پسته

 1/5-2 لیتر در هکتار

بادمجان و یونجه

ملخ

1.5 لیتر در هکتار

ملخ آسیایی نیشکر

نیشکر

1.5 لیتر در هکتار

پسته

سن ناقل نماتوسپور

1.5 لیتر در هکتار

ملخ و شته

غلات

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.