فن والریت

نام عمومی: فن والریت
نام تجاری: سومیسیدین (Sumicidin)
کلاس: Insecticide (حشره کش)
فرمولاسیون: EC   20%
نحوه تأثیر:حشره کشی تماسی و گوارشی از گروه پاپروتیروئیدها.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

چغندر قند

پرودنیا

۱ لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

مینوز لکه گرد

۰/۵ لیتر در هزار
به محض مشاهده اولین لکه های ته سنجاقی بر روی برگ

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.