فن پروپاترین

نام عمومی: فن پروپاترین

نام تجاری: دانیتول (Danitol)

کلاس: Insecticide (حشره کش) و Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون: EC  10%

نحوه تآثیر: حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک از گروه پایرتروئیدهای مصنوعی با نحوه اثر تماسی و گوارشی می باشد.

مقدار مصرف

 نوع   آفت

نام محصول     

1/5-2 لیتر در هزار لیتر آب

 کنه قرمز اروپایی

درختان میوه سردسیری    

0/7 – 0/5 لیتر در هزار لیتر آب

 مینوز لکه گرد

سیب     

 1 لیتر در هکتار

 کنه های تارتن

پنبه   

 1-1/5 لیتر در هکتار

 مینوز برگ

سویا   

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.