فن پروکسی میت

نام عمومی: فن پروکسی میت

نام تجاری: ارتوس (ortus)

کلاس: Acaricide (کنه کش)

فرمولاسیون: 5% SC

نحوه تأثیر: کنه کشی تماسی، گوارشی از گروه فن پیرازولها بوده که با ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندریها موثر واقع می گردد. این کنه کش اثر ضربه ای شدیدی روی لاروها و نمف و کنه های بالغ دارد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

کنه قرمز

نیم در هزار یا ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب. اواخر تابستان همراه ۱ در صد روغن علیه تخم کنه ها

کنه زنگ ( نقره ای )

۰/۵-۰/۷ لیتر یا ۷۰۰-۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب

درختان میوه سردسیری

کنه تارعنکبوتی

0/5  درهزار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.