فورام سولفورون+یدوسولفورون+ایزوگزادیفن-اتیل

نام عمومی: فورام سولفورون+یدوسولفورون+ایزوگزادیفن-اتیل

نام تجاری: مایستر (MasTer)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %1/3  OD

نحوه ی اثر: بازدارنده آنزیم استوهیدروکسی اسید (AHAS) و ALS

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع ذرت دانه ای ( 5/1 لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است