فوزالون

نام عمومی: فوزالون
نام تجاری: زولون (Zolone)
کلاس: Insecticide (حشره کش) و Acaricide (کنه کش)
فرمولاسیون:  EC  35%  –  WP  30%
نحوه تأثیر: حشره کش، کنه کشی است با خاصیت تماسی، گوارشی، از گروه ارگانوفسفره ها که باعث مهار آنزیم کولین استراز می گردد.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

درختان میوه سردسیری

کرم سیب ،   لیسه سیب ، پسیل گلابی

1.5 لیتر در هزار لیتر آب

پسته

پسیل پسته

2-2.5 لیتر در هزار لیتر آب

پنبه

کرم غوزه

2-3 لیتر در هکتار

سویا

کارادرینا

3 لیتر در هکتار

یونجه

سرخرطومی برگ

3 لیتر در هکتار

چغندرقند

   کک ، خرطوم کوتاه ، خرطوم بلند ،   کرم برگخوار

2.5-3 لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.