لامبداسیهالوترین

نام تجاری: آیکن (Icon) و کاراته زئون (Karate zeon)

کلاس:Insecticide  (حشره کش)

فرمولاسیون: %10  WP و CS

نحوه ی اثر: سبب اختلال در کانالهای سدیم غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.

موارد مصرف در ایران: حشرات خانگی و آفات عمومی-سن گندم (75 میلی لیتر در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.