لوفنورون (مچ)

نام عمومی: لوفنورون
نام تجاری: مچ (Match)
فرمولاسیون: EC  5%
نحوه تأثیر: از گروه بنزوئیل اوره حشره کش و لاروکش (IGR) غیر سیستمیک با اثر گوارشی و کمی تماسی است که از سنتز کیتین ممانعت کرده و باعث اختلال در پوست اندازی لاروها می گردد.

میزان و موارد مصرف در ایران

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

  سیب    کرم سیب

 یک در هزار لیتر در آب

  پسته

  پروانه چوبخوار

 1/5 در هزار لیتر در آب

  گلابی

  پسیل

 1 در هزار لیتر

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.